Employees

BOYTSOVA OKSANA
BOYTSOVA OKSANA

Director
GRIGORIEV MAXIM
GRIGORIEV MAXIM

Program director
IGNATIEVA ELENA
IGNATIEVA ELENA

Chief аccountant
POREMBSKAYA ALYA
POREMBSKAYA ALYA

Manager
SOKOLOVA SVETLANA
SOKOLOVA SVETLANA

PR-manager